Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Vakbonden en KPN starten onderzoeken, voortvloeiende uit afspraken cao KPN 2022

21 april 2022
KPN

Zoals bekend zijn er tijdens het recente cao-overleg afspraken gemaakt om een aantal onderwerpen ten behoeve van de volgende onderhandelingen nader te bestuderen. De (voorbereiding van) deze onderzoeken is in volle gang. Wij hopen na de zomer, ruim voor de start van de volgende cao-onderhandelingen, de resultaten van de studies met onze leden te kunnen delen.

De onderzoeksafspraken betreffen:

1. Persoonlijk contact KPN Academy
Gedurende de looptijd van deze cao zal KPN een pilot starten met een mogelijkheid in de KPN Academy voor medewerkers om contact op te nemen voor persoonlijk advies betreffende ontwikkeling/opleidingen. Deze pilot zal in het regulier overleg met de vakbonden gemonitord worden. (Regulier overleg in mei of juni.)

2. ‘Waar je werkt’ vergoeding  (zie ook hierboven)
Er is een artikel opgenomen in de cao dat KPN zal voorzien in een ‘waar je werkt’ vergoeding door middel van een bedrijfsregeling: ‘KPN zal zorgdragen voor een bedrijfsregeling die een ‘waar je werkt’ vergoeding omvat. Daarvoor kijkt KPN naar de fiscale mogelijkheden en zal KPN voor de vergoeding van werk gerelateerde kilometers een ondergrens van 0,19 cent/KM bruto hanteren. Voorafgaand aan de vaststelling en eventuele wijzigingen van deze regeling, door KPN, zullen de vakbonden worden geraadpleegd.’

3. Aanpassingen KPN Perspectief
KPN zal tijdens de looptijd van het Sociaal Plan onderzoeken hoe het aanbod van KPN Perspectief nog beter kan aansluiten bij de behoefte van de medewerker.

4. Onderzoeksafspraak inrichting stand-by diensten
Gedurende de looptijd van de cao zullen partijen een studie verrichten naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een meer duurzame en betere inrichting van stand-by diensten, binnen de huidige regels van de KPN cao betreffende werktijden, pauzetijden, rusttijden en roostering en de Arbeidstijdenwet (ATW). KPN zal hiertoe een technische commissie inrichten, die gedurende de looptijd onderzoek doet - binnen de diversiteit van stand-by diensten binnen de verschillende onderdelen van KPN - naar mogelijke probleemgebieden en best practices. Nadrukkelijk blijven daarbij de uitgangspunten uit het onderhandelingsresultaat KPN cao 2020-2021 gelden:

  • De lasten van meer- en overwerk, stand-by roosters en het werken op ongebruikelijke tijdstippen worden zoveel als mogelijk gelijkelijk verdeeld over de betrokken medewerkers;
  • De regelingen zijn zo eenvoudig mogelijk en zoveel mogelijk gelijk voor alle medewerkers;
  • Eventuele extra gewerkte uren worden zoveel mogelijk in tijd gecompenseerd (t.b.v. vitaliteit en werk/privébalans).

Bij een beoogde eventuele wijziging in stand-by diensten en/of -roosters naar aanleiding van dit onderzoek zal voor zover nodig een instemmingsverzoek bij de Ondernemingsraad van het betreffende bedrijfsonderdeel worden ingediend.

5. Onderzoeksafspraak arbeidstijdnormen en uitslaapuren na nachtelijke oproep stand-by
Gedurende de looptijd van de cao zullen partijen een studie verrichten naar de wenselijkheid en mogelijkheid van uitbreiding van de huidige arbeidstijdnormen, zoals deze in de KPN cao - in afwijking van de Arbeidstijdenwet - zijn opgenomen. Tevens zullen partijen een studie verrichten naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een uniforme ‘richtlijn uitslaapuren na nachtelijke oproep stand-by’.

6. Onderzoeksafspraak beloning
Voor de volgende af te sluiten cao 2023 zal KPN een onderzoek doen naar het gebruik en de toepassing van de loonlijnen, variabele beloning en arbeidsduur (keuzetijd). KPN zal daarbij kijken of de toepassing van deze elementen in de huidige markt, omstandigheden en strategische visie moet worden aangepast. De resultaten zullen worden afgestemd met de vakorganisaties.

Participatie Qlix bij deze onderzoeken
Vanuit Qlix is Harry Sonderman afgevaardigd naar de technische onderzoekscommissie, waarin een aantal van bovengenoemde onderwerpen wordt behandeld. Harry voerde jarenlang als tweede onderhandelaar van Qlix mede de onderhandelingen over de cao KPN. Wij hopen kort na de zomer de definitieve uitkomsten van de onderzoeken te hebben ontvangen, zodat de informatie gebruikt kan worden bij de formulering van de voorstellen van Qlix/Jong KPN voor de volgende cao KPN.

Cancel